Close

SIGN UP AND JOIN OUR MAILING LIST

Union Benefit Days – 50 FREE Substitute Hours Per Month

You may read this message in:
SOMALI  |  ESPAÑOL

— ACCESS YOUR UNION BENEFIT DAYS —

*New! Starting Monday, March 1st*

50 FREE HOURS OF FULLY PAID SUBSTITUTE TIME PER MONTH!

DCYF-logo
SEIU 925 logo

The Department of Children, Youth, and Families and SEIU 925 have reached an agreement, and we are excited to announce access of UP TO 50 FREE HOURS OF FULLY PAID SUBSTITUTE TIME PER MONTH starting March 1st!

These hours can be used however you wish, including to cover sick days, training and professional development, or vacation!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

To qualify, you must meet the following criteria:

All requests must be submitted online or by calling us at 206-492-5249. Be sure to select "Union Benefit Day" as the vacancy reason.

Previously, facilities were eligible for up to 50 hours of fully paid substitute hours per year. In response to the impact of COVID-19, eligible facilities may now request 50 hours of substitute time per month starting Monday, March 1st through June 30th or until funds are exhausted.

Yes! Even if you already used 50 hours this fiscal year, you are welcome to take advantage of the expanded substitute hours of 50 hours per month from March 1-June 30.

Yes! You may select your preferred substitute as long as they meet DCYF qualifications and have been pre-approved. You may also select a professional from our pool of substitutes. Want to refer someone you already know to cover your vacancies? Review substitute qualifications here.

HAVE QUESTIONS OR NEED MORE INFORMATION?

Email us at subpool@imaginewa.org or call 206-492-5249.

CONNECT WITH US ON SOCIAL!

— HEL MAALMAHA FAA'IIDADA EE UNION KA BIXISO —

*Warka Cusub! Starting Monday, March 1st*

*Warka Cusub* BISHII QAADO 50 SAACADOOD OO BILAASH AH EE AAD KU DALBANKARTID ASSINTANT KULA SHAQEEYO

Waaxda Carruurta, Dhallinyarada, iyo Qoysaska (DCYF) iyo SEIU 925 waxay gaareen heshiis cusub, waana ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno 50 SAACADO OO BILAASH AH OO AAD KU DALBANKARTID ASSINTANKAAGE, waxay soconaysaa illaa Juun 30 keeda! Saacadahan sidaad rabto ayaad u isticmaali kartaa, oo ay kujirto fasax maalmaha aad jirantahay, tababarka iyo horumarka xirfadeed, ama dhamaan fasaxa guud!

SU'AALAHA INTA BADAN LA IS WEYDIIYO

Si aad ugu qalanto, waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda:

Dhammaan codsiyada waa in lagu soo gudbiyaa Khatka tooska ah ama waa inaad naga soo wacdaa numberkaan 206-492-5249. Hubso inaad doorato "Union Benefit Day" markaad dalbanaysid.

Markii hore ganacsadaha waxay xaq u lahaayeen ilaa 50 saacadood oo buuxa sanadkiiba. Iyada oo laga jawaabayo saameynta COVID-19, ganacsadaha hada bishii ayay codsankaraan 50 saacadood illaa Juun 30-keeda ama illaa ay maaliyadu dhamaato.

Haa! Xitaa haddii aad horeyba u isticmaashay 50 saacadood sanadka maaliyada ee hada lagu jiro (PLACE FISCAL YEAR DURATION), waa lagugu soo dhaweynayaa inaad ka faa'iideysato 50 saacadood bishii Illaa June 30 keeda.

Haa! Waad dooran kartaa assistanka aad rabto, lakiin waa inay ka soo baxaan shurudaha DCYF ama horay loo ogolaaday. Waxaad sidoo kale ka dooran kartaa xirfadle ku jiro barnamijka Imagine ee Subsitute Pool .Marabtaa inaad dalabato qof aad horey u taqaanay ama qof qaraabahaga ah si uu u daboolo shaqooyinkaaga banaan? Dib u eeg waraqaha assistankaage.

WIXII WARBIXIN AH

La xiriir Machadka Imagine ee subpool@imaginewa.org ama 206-492-5249.

NAGALA SOO XIRIIR KHADKA SOCIAL MEDIA!

— USE SUS DÍAS DE BENEFICIO DE LA UNION —

*¡Nuevas! Empezando Lunes, el 1 de marzo*

50 HORAS GRATUITAS DE TIEMPO COMPLETAMENTE PAGO
PARA SUSTITUTOS POR MES!

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias junto a SEIU 925 han llegado a un acuerdo, nos complace anunciar el acceso a HASTA 50 HORAS GRATUITAS DE TIEMPO COMPLETAMENTE PAGO PARA SUSTITUTOS POR MES hasta el 30 de junio.

Estas horas se pueden utilizar para lo que usted desee ¡incluso para cubrir días de enfermedad, capacitación y desarrollo profesional o vacaciones!

PREGUNTAS FRECUENTES

Para calificar, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Todas las solicitudes deben enviarse en línea o llamándonos al 206-492-5249. Asegúrese de seleccionar "Union Benefit Day" como la opción para agendar sus horas.

Anteriormente, las instalaciones eran elegibles para hasta 50 horas de de tiempo completamente pago para sustitutos por año. En respuesta al impacto de COVID-19, ahora las instalaciones elegibles pueden solicitar 50 horas de tiempo pago para sustitutos por mes hasta el 30 de junio o hasta que se agoten los fondos.

¡Sí! Incluso si ya utilizó 50 horas este año fiscal, lo invitamos a aprovechar las horas para sustitutos ampliadas a 50 horas por mes hasta el 30 de junio.

¡Sí! Puede seleccionar su sustituto preferido siempre y cuando esa persona cumpla con los requisitos de DCYF y haya sido aprobado con antelación. También puede seleccionar un profesional de nuestro grupo de sustitutos. ¿Quiere recomendar a alguien que ya conoce para que cubra sus horas? Revise los requisitos para sustitutos aquí.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Comuníquese con el Instituto Imagine escribiendo a subpool@imaginewa.org
o a llamando al 206-492-5249.

¡Conéctese con nosotros en redes sociales!