Close

SIGN UP AND JOIN OUR MAILING LIST

Union Benefit Days – 50 FREE Substitute Hours Per Quarter

DCYF-logo
SEIU925-logo-002

You may read this message in:
SOMALI  |  ESPAÑOL

**Updated April 5, 2022**

— ACCESS YOUR UNION BENEFIT DAYS —

**New!**

50 FREE HOURS OF FULLY PAID SUBSTITUTE TIME AVAILABLE NOW!

The Department of Children, Youth, and Families and SEIU 925 have reached an agreement.

Starting now, you have access to
UP TO 50 FREE HOURS OF FULLY PAID SUBSTITUTE TIME PER QUARTER through June 30th!

These hours can be used however you wish, including to cover sick days,
training and professional development, or vacation!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

To qualify, you must meet the following criteria:

All requests need to be submitted in advance. You can request your shifts online or by calling us at 206-492-5249. Be sure to select "Union Benefit Day" as the vacancy reason.

Eligible providers can schedule up to 50 hours of fully paid substitute relief time April 1 - June 30, or until funds are exhausted. Last quarter hours will not rollover to this quarter.

Yes! Even if you already scheduled substitute time this fiscal year, you are welcome to take advantage of the expanded substitute pool hours now through June 30, 2022.

Yes! You may select your preferred substitute as long as they meet DCYF qualifications and have been pre-approved. You may also select a professional from our pool of substitutes. Want to refer someone you already know to cover your vacancies?
Review substitute qualifications here.

HAVE QUESTIONS OR NEED MORE INFORMATION?

Email us at [email protected]imaginewa.org or call 206-492-5249.

CONNECT WITH US ON SOCIAL!

— KA QEYBQAADO FAA’IIDOOYINKA MAALMAHA YUUNIYANKA —

**Cusub!**

Waxaad heli kartaa 50 saacadood oo bilaash ah oo qofka kaa cawiyaa xanaanada caruurta Heli karo hada!

Wasaarada ilmaha, dhalinyarada iyo qoysaaska (DCYF) Iyo SEIU 925 waxay gaareyn heshiis.

Laga bilaabo hadda waxaad heli kartaa ugu badnaan 50 saacadood oo kuli laga bixinayo kalkaalahaaga lixdii biloodba mar ilaa iyo juun 30keeda! 

Saacadahaas waxaa loo isticmaali karaa sida aad jeceshahay iyo sidoo kale marka aad xanuunsan tahay, tababarada iyo kor u qaadida xirfadeed. Ama dalxiis.

SU’AALAHA MAR WALBA LA ISWEYDIIYO

I aad xaq ugu yeelatid waa in macluumaadkaan lagaa helaa:

Waxaa loo baahan yahay in aad horey u soo codsato. Waxaad waqtigaaga ka codsan kartaa onlayn ama naga soo wac 206-492-5249. Hubi in aad dooratid Faa’iidada maalmaha Yuuniyanka sida ay ugu furan tahay.

Xanaaneeyayaasha xaqa u leh waxay codsan karaan ilaa 50 saacadood oo dhamaan la bixinayo waqtiga kalkaaliyaha Abriil1-Juun30, ama inta uu dhaqaalaha dhamaanayo. Saacadihii rubacii hore laguma dari karo rubaca soo socdo.

Haa! Xataa haddii aad sannadkan gudihiisa codsatay kalkaaliye , Waan kuugu soo dhaweyneynaa in aad ka faa’iideysato waqtiyada la balaariyay ee barkada kalkaaliyayasha hadda ilaa iyo Juun 30.

Haa! Waxaad dooran kartaa kalkaaliyaha aad doonays haddii ay u dhan tahay macluumaadka ay DCYF ka rabto lana sii ogolaado.Waxaad kaaloo ka dooran kartaa arjiga xirfadlayaasha ee kalkaaliyayaasha. Ma doonaysaa in  aad  noo soo dirto qof aad doonayso in uu booskaaga buuxiyo? Fiiri macluumaadka laga doonayo kalkaaliye.

WIXII MACLUUMAD DHEERIYA

La xiriir Machadka Imagine ee [email protected]imaginewa.org ama 206-492-5249.

NAGALA SOO XIRIIR KHADKA SOCIAL MEDIA!

— USE SUS DÍAS DE BENEFICIO DE LA UNION —

**¡Nuevas!**

¡50 HORAS GRATUITAS DE TIEMPO COMPLETAMENTE PAGO PARA SUSTITUTOS!

¡A partir de este momento usted tiene acceso a 50 HORAS GRATUITAS DE TIEMPO PARA SUSTITUTOS TOTALMENTE PAGO POR TRIMESTRE hasta el 30 de junio!

¡Estas horas se pueden utilizar como desee, incluyendo licencia por enfermedad, entrenamientos, desarrollo profesional o vacaciones!

PREGUNTAS FRECUENTES

  • Para calificar, debe cumplir con los siguientes criterios:

Todas las solicitudes deben enviarse con anticipación. Puede solicitar sus turnos en línea o llamándonos al 206-492-5249. Asegúrese de seleccionar "Union Benefit Day" como el motivo de la vacante.

Los proveedores elegibles pueden agendar hasta 50 horas de tiempo para sustitutos completamente pago entre el 1 de abril y el 30 de junio, o hasta que se agoten los fondos. Las horas del trimestre pasado no se acumularán para este trimestre.

¡Sí! Incluso si ya usó sus 50 horas de este año fiscal, usted puede aprovechar las 50 horas ampliadas del grupo de sustitutos ahora y hasta el 30 de junio.

¡Sí! Puede seleccionar su sustituto preferido siempre y cuando esa persona cumpla con los requisitos de DCYF y haya sido aprobado con antelación. También puede seleccionar un profesional de nuestro grupo de sustitutos. ¿Quiere recomendar a alguien que ya conoce para que cubra sus horas?
Revise los requisitos para sustitutos aquí.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Comuníquese con el Instituto Imagine escribiendo a [email protected]imaginewa.org
o a llamando al 206-492-5249.

¡Conéctese con nosotros en redes sociales!